سایر خدمات

آموزش
تدوین استاندارد

خدمات بازرسی حوزه کالا

بازرسی کالاهای مشمول اجرای استاندارد اجباری در مبداء
بازرسی کالاهای مشمول اجرای استاندارد اجباری در مقصد
بازرسی اسنادی در مقصد
بازرسی بانکی در مقصد
گردش کار بازرسی جهت ارائه به بانک