هدف از این نوع بازرسی تعیین مراحل انجام تائید نصب کاربری یک خودرو نو شماره که پیش تر موفق به اخذ گواهی تائید نوع از سازمان ملی استاندارد  ایران شده است ، می باشد. بازرسی کاربری ها در بر گیرنده کلیه خودروهای گروه M و N که توسط خودروساز داخلی تولید و یا وارد می گردند می باشد.

  • استانداردهای مرجع بازرسی کاربری ها عبارتند از:
  • استاندارد ملی ایران به شماره 11889- الزامات نصب اتاق بار خودروهای ناکامل گروه N
  • استاندارد ملی ایران به شماره 6924 – مقررات و روش اجرایی تائید نوع

لازم به ذکر است تائیدیه نصب کاربری فقط برای یک نوع کاربری (شاسی مشخص ، سازنده کاربری مشخص و نصاب مشخص) صادر می گردد و در صورت تغییر هر کدام از سازنده ، نصاب و یا شاسی اخذ تائیدیه نصب کاربری مجدد  الزامی است.

همچنین شرکت نصاب کاربری به شرکت هایی گفته می شود که دارای پروانه بهره برداری ساخت کاربری بر روی خودروها از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت می باشند. شرکت های سازنده خودرو نیز می توانند در صورت داشتن پروانه بهره برداری مربوطه کاربری ساز باشند.