هدف از این نوع بازرسی تعیین مراحل انجام تائید نوع بررسی خودرو ساخت داخلCKD) ) ویا خودرو وارداتی CBU) ) می باشد . این بازرسی در بر گیرنده کلیه گروهای خودروO,N,M) ) می باشد .

استانداردهای مرجع بازرسی تایید نوع خودرو عبارتند از

استاندارد ملی ایران به شماره 6924  مقررات و روش اجرای تائید نوع

گواهی صادره برای نوع خودروی منطبق با ویژگیهای استانداردهای تایید نوع و شرایط و الزامات مندرج در روش اجرایی صادره از سوی سازمان ملی استاندارد ایران که در نهایت صادر میگردد گواهی تایید نوع نام دارد.