هدف از این بازرسی تشریح چگونگی رسیدگی به درخواست خودروسازان داخلی و انجام امور کارشناسی و بازرسی به منظور تائید نوع و تطابق تولید بر اساس استاندارد ملی به شماره 6924(70/156/EEC) و روش اجرایی صادره از سوی سازمان ملی استاندارد ایران می باشد. COP  دربرگیرنده کلیه خودروهای گروههای M,N,O (مطابق با استاندارد ملی به شماره 6924 ) می باشد که توسط خودروسازان داخل کشور تولید می شوند. تطابق تولید قابلیت تولید مداوم محصولات مطابق مشخصات، ویژگیهای ایمنی و عملکردی والزامات کیفی و علامت گذاری در تائید نوع میباشد .

استانداردهای مرجع بازرسی تطابق تولید خودرو عبارتند از

– استاندارد ملی به شماره 6924-خودرو-تائید نوع وسایل نقلیه موتوری وتریلرهای آنها-مقررات و روش اجرایی.

– روش اجرایی صدور گواهی تائید نوع و تطابق تولید خودروهای تولید داخل سازمان ملی استاندارد ایران.

قابلیت تولید مداوم محصولات مطابق مشخصات، ویژگیهای ایمنی و عملکردی والزامات کیفی و علامت گذاری در تائید نوع