تفاهم نامه همکاری با شرکت TUV SUD و شعبات آن در کشورهای چین و چک
همکاری با شورای سیاست گذاری خودرو وزارت صنایع و معادن
همکاری با شورای سیاست گذاری آسانسور وزارت صنایع و معادن
همکاری با آزمایشگاههای شرکت ایتراک در زمینه آزمونهای خودرو ، قطعات و CNG
همکاری با آزمایشگاه مرکز تحقیقات سایپا (خودروهای سواری)
همکاری با آزمایشگاه شرکت توسعه خودروکار (خودروهای تجاری)
همکاری با سازمان استاندارد جهت تهیه و اجرای دستورالعمل COP خودروهای ساخت داخل
همکاری با آزمایشگاه و مرکز تست ملی خودرو در چین (Chang chun Test Center)
اقدامات اولیه جهت ایجاد آزمایشگاه 51 استاندارد اجباری خودروهای سنگین با همکاری شرکت سایپا دیزل